Početna

O nama

Proizvodi

Utisci i iskustva

Kontakt

TUMOR I RUSKI ČAJ

Epilobium angustifolium se između ostalog pokazao i kao antitumorna biljka. Istraživači su otkrili da se u područjima gde se tradicionalno koristi ova biljka tumor javlja u daleko nižem procentu. Neke vrste tumora, (želudac, debelo crevo, bešika, prostata) su izuzetno retki u ovim područjima (Sibir, Aljaska, Severna Evropa).

To je naučno-istraživačke timove navelo da krenu u detaljnije analize antitumornih svojstava ove lekovite biljke.
Došlo se do zanimljivih zaključaka.

Direktan uticaj na suzbijanje tumora
Naučne studije su pokazale ovde direktan uticaj ekstrakta Biljke Epilobium angustifolium na zaustavljanje tumora. Oenotein-b u sinergiji sa ostalim lekovitim materijama ekstrakta Ruskog čaja direktno utiče na produkciju fagocitnih ćelija, citokina, interferona i ostalih elemenata imunoodbrane koji učestvuju direktno u razgradnji i eliminisanju ćelija tumora. Napred navedena istraživanja nedvosmisleno dokazuju antitumorno dejstvo ekstrakta Ruskog čaja. I ako je utvrđeno da je Oenotein-B jedinjenje najzaslužnije za ovaj antitumorni efekat, analize su pokazale da je jače antitumorno dejstvo originalnog ekstrakta biljke od samog prečišćenog Oenoteina-B.
Ovo nam govori, da je ovde na delu sinergija, sadejstvo još nekih lekovitih komponenti zajedno sa osnovnim elegitaninom B.
Otkriven je prirodni lek koji razgrađuje tumor, ali se formula nalazi unutar same biljke. Ne može se precizno reći koja kombinacija (jako složen hemijski sastav ekstrakta Ruskog čaja) aktivira imunoodbranu i ubija tumor?
Rezultati istraživanja su nedvosmisleni, ekstrakt Ruskog čaja zaustavlja rast tumora i eliminiše ga. To čini putem brze aktivacije imuno segmenata koji otkrivaju i fagocituju-proždiru tumor, a protiv kojih ćelije tumora nemaju adekvatnu odbranu.
Evo jedne studije rađene u Japanu ovde koja dokazuje antitumorno svojstvo oenoteina B (glavni sastojak ruskog čaja), putem neposredne stimulacije imunoćelija koje fagocituju tumor.

Na osnovu ovih naučnih studija dolazimo do jako zanimljivog zaključka, da naša sopstvena imunoodbrana vrlo lako izlazi na kraj sa tumorom, samo je potreban prirodni stimulator koji će je na vreme "probuditi". Jedino su naše imunoćelije sposobne da selektivno ubiju-fagocituju tumor, ne oštećujući susedne zdrave ćelije. To do danas ne polazi za rukom ni jednom farmakološkom proizvodu koji je napravljen za tu svrhu.

Oksidacioni stres i slobodni radikali kao uzročnici
Kancer je višestepeni proces čije formiranje prate tri faze ćelijske transformacije: inicijacija, promocija i progresija.
Svaka od njih je povezana sa oksidativnim stresom. Tokom faze inicijacije, slobodni radikali dovode do strukturnih promena DNK i posledičnih genskih mutacija. U fazi promocije, oni blokiraju komunikaciju među ćelijama što rezultuje povećanjem proliferacije i/ili smanjenjem apoptoze u iniciranoj ćelijskoj populaciji.
Na kraju, oksidativni stres ostvaruje efekat i na fazu progresije kancera, uzrokovanjem dodatnih DNK izmena u već transformisanoj ćelijskoj populaciji. Reaktivne vrste kiseonika mogu povećati i stopu migracije ćelija utičući tako na invazivnost i metastaze tumora .(Todorović, 2013)
Ovde se jasno naglašava uloga oksidacionog stresa u procesu nastanka i razvoja kancera. Znamo da je oksidacioni stres stanje u kome su antioksidansi u deficitu, i gde slobodni radikali neometano oštećuju zdrave ćelije organizma na svim nivoima.
Epilobium angustifolium je izuzetno bogat antioksidansima koji se lako i brzo uključuju u antioksidativnu odbranu organizma, i doprinose sprečavanju nastanka oksidacionog stresa.

U poređenju sa normalnim ćelijama, jedna od ključnih karakteristika ćelija kancera je njihova povećana sposobnost preživljavanja. Slobodni radikali se smatraju kancerogenim zahvaljujući sposobnosti da povećaju stepen proliferacije i migracije ovih ćelija. Oštećenjem DNK nastaju genske lezije koje za posledicu imaju inicijaciju i progresiju tumora.(Todorović, 2013).
Evo još dokaza da su slobodni radikali direktno uključeni u proces kancerogeneze. Ruski čaj kao što znamo ima nekoliko jedinjenja koja su najsnažniji prirodni antioksidansi - neutrališu slobodne radikale.

Inflamatorni - zapaljenski proces i razvoj tumora
Ukoliko tokom akutnog inflamatornog odgovora organizma ne dođe do uklanjanja egzogenog stimulusa, odgovor može preći u hronični i posledično može biti uzrok različitih oboljenja. Hronična inflamacija u ćeliji pokazuje svoje neželjene efekte kroz povećanu produkciju slobodnih radikala i razgradnju antioksidanasa. Tokom inflamacije slobodni radikali mogu reagovati sa molekulom DNK u mitotskim ćelijama i na taj način dovesti do stalnih genetskih mutacija ( tačkaste mutacije, delecije gena ilinjihovo premeštanje). Na ovaj način hronična inflamacija ubrzava transformaciju ćelija i postaje prekursor za formiranje kancera (Khansari i sar., 2009).

Ovde vidimo da praktično svaka hronična upala nosi rizik od nastanka kancera.
Znamo da je Ruski čaj izrazio antiupalna biljka, odnosno da uspešno inhibira - zaustavlja inflamatorni proces. Naučnici smatraju da ona na taj način sprečava i nastanak tumora, i to vrlo efikasno.

Četvrti segment ove antitumorske priče je otkriće jedinjenja (Hanerol) u ekstraktu Ruskog čaja. Za sada se zna da ima direktno antitumorno svojstvo, da ubija ćelije tumora. Međutim, studije koje opširnije govore o ovom jedinjenju su za sada nedostupne široj populaciji.

Posle ovih istraživanja jasno je zašto Severnoamerički indijanci koji nisu u potpunosti prihvatili zapadnjački način ishrane - i danas uopšte ne pate od raka.

Tekst je pre svega informacionog karaktera, i ne može zameniti profesionalni medicinski savet, ispitivanje, dijagnozu ili lečenje. Pre nego se odlučite za neki od naših prirodnih preparata, obavezno konsultujte vašeg lekara.